อัพเดต Proceeding ประชุมวิชาการ 2558 ที่หน้า Download  

 หลักการและเหตุผล  

            การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรไม่ว่าสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การวิจัยสถาบัน ( Institution Research) และการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย (Routine to Research) นับเป็นกระบวนการและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรดังที่กล่าวมา ที่ทุกองค์กรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยสถาบันและการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
          กระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และสามารถนำผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานและการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกสู่สาธารณะ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันอันเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อการเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรในระบบต่อไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี ในปี พ.ศ.2558 ที่จะถึงนี้ จึงสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ครั้งนี้ขึ้น

 • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสการครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 1. ผลงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานต่างๆ ได้รับการเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและถ่ายทอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์
 2. เพื่อให้ผลงานวิจัยสถาบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 3. การประกันคุณภาพ
 4. การศึกษา
 5. การแพทย์และสาธารณสุข
 6. การจัดการธุรกิจและการตลาด
 7. การจัดการท่องเที่ยว
 8. การจัดการด้านการผลิต / โลจิสติกส์ / พลังงาน / วิสาหกิจ (SMEs)
กำหนดการส่งบทความวันที่
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ส่งบทความฉบับตีพิมพ์ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558